Uncategorized

Smart Bodø – veien mot en mer menneske- og miljøvennlig by

Bodø er både den største byen og kommunen i Nordland, målt i antall innbyggere. I Bodøregionen, som omfatter kommunene Gildeskål og Beiarn i tillegg til selve Bodø, bor det per 2020 litt over 53.000 mennesker – noe som igjen gjør regionen til den 15. mest befolkede byregionen i Norge. Bodø har vedtatt «Smart Bodø» som en overbygning til forsknings- og utviklingsprosjekter som er knyttet til dagens by. Det er viktig å legge merke til denne definisjonen, da det som skjer må sees i sammenheng med planene om å flytte flyplassen i Bodø.

Ny by – Ny flyplass

Selv om Smart Bodø eksisterer ved siden av planene om å flytte flyplassen, så er de likevel uløselig knyttet til hverandre. Bodø er avhengig av flytrafikken, det er 840 km luftlinje til Oslo og hvis du skal kjøre tar det over 15 timer. Med fremtidens selvkjørende biler kan man kanskje lene seg tilbake i passasjersete med en Mobilebet Bonuskode og la tiden fly også i bilen, men i dag finnes det likevel egentlig ikke noe alternativ til fly.

Bodø har lenge kjempet for en flytting av flyplassen, noe som vil gi rom til både boliger og næring. Selve rullebanen vil faktisk ikke flyttes mer enn omtrent 900 meter, så flyplassen vil fortsatt være svært sentralt plassert. Det er likevel noe usikkerhet knyttet til hva som egentlig skjer med dette prosjektet, noen analyser viser til at det har liten samfunnsnytte.

En smart by med myke verdier

Bodø har valgt tre hovedsatsningsområder for Smart Bodø:

  1. Mennesket i sentrum
  2. Det grønne skiftet
  3. Medvirkning

De kan fremstå som noe ulne, men Bodø har bevisst prøvd å legge vekt på mykere verdier, og skriver eksplisitt at de vil vise at det finnes mykere verdier enn bare robotisering og digitalisering. Videre blir likevel målsetningene noe mer konkrete i form av at prosjekten i hovedsak skal være rettet mot energieffektivisering, samferdsel, klima & miljø og til slutt innbyggerinvolvering. Hvis man ser nærmere på hvilke konkrete prosjekter som er igangsatt, så dreier de seg da også om energieffektivisering og smarte transporter.

Kefi / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Utfordringer og overlapp med andre tiltak

Det er selvfølgelig prisverdig at Bodø setter seg høye og ambisiøse mål for hvordan byen skal bli en «smart by», men samtidig kan det være risikabelt at mye av utviklingen indirekte er knyttet til flyttingen av flyplassen. Når nye klimavennlige boligområder skal etableres, så forutsetter det at flyplassen er flyttet. Dessuten finnes det usikkerhet knyttet til befolkningsutviklingen i Bodø, og hvorvidt det finnes et behov for omfattende utbygging av bolig og næring i byen.

I og med at det til syvende og sist er energieffektivisering og transport som er de mest håndfaste prosjektene, så overlapper de også i noe grad med andre initiativer. Omlegging til effektbasert fakturering av nettleie vil for eksempel påvirke strømforbruk, og utbygging av fornybare energikilder og overføringskapasitet til kontinentet er også med på å styrke Norges posisjon når det gjelder energieffektivitet og fornybarandel.

Det blir spennende å følge med på utviklingen i Bodø i årene som kommer.

SHARE
RELATED POSTS
Noen av de mest undervurderte destinasjonene i Norge
Bodø: det du må huske å pakke
De 5 viktigste kulturarrangementene i Norge